Σάββατο 2 Ιουνίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αρ. Φύλλου 1363 (αποσπασμα)


 

                   

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ


 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αρ. Φύλλου 21973

 

 

  21984α
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ


                                            


ΑΠΟΦΑΣΗ 206/25.4.2012
Μεταφορά στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτι−
κής Περιουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοι−
χείων του Δημοσίου.Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Αποτελούμενη από τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, και Πολιτισμού και Τουρισμού κατά τη συ−
νεδρίαση της την 25.4.2012 με θέμα την μεταφορά στην
εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά
τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152).
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίη−
ση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 212), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του
Ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμεί−
ου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχεί−
ρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και
Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113) και συ−
μπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του
Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015»
(ΦΕΚ Α΄ 152) και την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του
Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3871/2010 «Δη−
μοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985,
όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του
Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και κω−
δικοποιήθηκε με το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφοι 4 και 5 του
Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015»
(ΦΕΚ Α΄ 152), όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 8
του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις
που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισί−
ου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 14).
6. Τις διατάξεις του Ν. 4046/2012 «Έγκριση των Σχεδί−
ων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθε−
ρότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος
και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δη−
μοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας»
(ΦΕΚ Α΄ 28).
7. Τις υπ’ αριθμ. 185/06.09.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2061/16.09.2011),
187/06.09.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2061/16.09.2011) και 195/27.10.2011
(ΦΕΚ Β΄ 2501/04.11.2011) αποφάσεις της Διυπουργικής
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων
(ΔΕΑΑ).
Μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, απο−
φασίζει:
1. Η περίπτωση Α της παραγράφου 1 της υπ’ αριθμ.
185/06.09.2011 απόφασης ΔΕΑΑ (ΦΕΚ Β΄ 2061/16.09.2011)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Κατά πλήρη κυριότητα, μαζί με τα σχετικά δικαι−
ώματα ψήφου, 4.592.422 μετοχές της εταιρείας ΟΡΓΑ−
ΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,
οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 98,44% επί του
μετοχικού της κεφαλαίου, ανήκουν στην κυριότητα
του Δημοσίου και περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα
Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 − 2015 (Ν. 3985/2011,
ΦΕΚ Α΄ 151)».
2. Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγ−
μα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.»
κατά πλήρη κυριότητα, οι ακόλουθες κινητές αξίες
εταιρειών, μαζί με τα σχετικά δικαιώματα ψήφου, οι
οποίες ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου και περι−
λαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2012 − 2015 (Ν. 3985/2011, ΦΕΚ Α΄ 151):
α) 12.759.440 μετοχές της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙ−
ΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσο−
στό 51,038% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
β) 5.137.554 μετοχές της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙ−
ΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε
ποσοστό 50,968% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
γ) 7.318.318 μετοχές της εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό
65% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
δ) 36.245.240 μετοχές της εταιρείας ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥ−
ΣΕΩΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε., οι οποίες
αντιστοιχούν σε ποσοστό 34,033% επί του μετοχικού
της κεφαλαίου.
ε) 12.348.000 μετοχές της εταιρείας ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥ−
ΣΕΩΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., οι οποίες
αντιστοιχούν σε ποσοστό 34,017% επί του μετοχικού
της κεφαλαίου.
στ) 728.864 μετοχές της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕ−
ΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., οι οποίες αντι−
στοιχούν στο 13,697% του μετοχικού της κεφαλαίου,
όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τις αυξήσεις μετοχικού
κεφαλαίου οι οποίες αποφασίσθηκαν στις συνεδριάσεις
της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 22.11.2011 και
της 28.02.2012. και οι οποίες αναλύονται ως εξής:
− 72.887 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,56%,
όπως αυτό ήταν διαμορφωμένο πριν από την απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 22.11.2011 για
αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και στο 1,51%,
όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη συγκεκριμένη αύ−
ξηση,
− 170.068 μετοχές οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν της
από 22.11.2011 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της
Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου
και αντιστοιχούν στο 3,514%, όπως αυτό διαμορφώθηκε
μετά τη συγκεκριμένη αύξηση, και
− 485.909 μετοχές οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν της
από 28.02.2012 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της
εταιρείας για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και
αντιστοιχούν στο 9,131%, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά
τη συγκεκριμένη αύξηση.
3. Παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικο−
νομικών να συνομολογήσει με την ανώνυμη εταιρεία με
την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δημοσίου Α.Ε.» συμβάσεις, με τις οποίες η τελευταία
θα ασκεί για λογαριασμό του Δημοσίου τα δικαιώματα
ψήφου, που απορρέουν από την ιδιότητα του Δημοσίου
ως κυρίου, των μετοχών των κατωτέρω αναφερομέ−
νων εταιρειών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

αποκρατικοποίησης εκάστης εταιρείας, όπως αυτή πε−
ριγράφεται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2012 − 2015 (Ν. 3985/2011, ΦΕΚ Α΄ 151):
3.1 Για την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑ−
ΤΩΝ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετο−
χές ποσοστού 80,97% επί του μετοχικού της κεφαλαίου,
ήτοι 714.879 μετοχές.
3.2 Για την εταιρεία ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές
ποσοστού 25,00% επί του μετοχικού της κεφαλαίου,
ήτοι 7.500.000 μετοχές.
3.3 Για την εταιρεία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕ−
ΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν
σε μετοχές ποσοστού 17,00% επί του μετοχικού της
κεφαλαίου, ήτοι 39.440.000 μετοχές.
3.4 Για την εταιρεία ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν
σε μετοχές ποσοστού 34,043% επί του μετοχικού της
κεφαλαίου, ήτοι 96.841.396 μετοχές.
3.5 Για την εταιρεία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛ−
ΛΑΔΟΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε
μετοχές ποσοστού 92,684% επί του μετοχικού της κε−
φαλαίου, ήτοι 1.622.850.094 μετοχές.
4. Η περίπτωση Α της παραγράφου 1 της υπ’ αριθμ.
187/06.09.2011 απόφασης ΔΕΑΑ (ΦΕΚ Β΄ 2061/16.09.2011)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Κατά πλήρη κυριότητα, οι ακόλουθες κινητές αξίες
εταιρειών, μαζί με τα σχετικά δικαιώματα ψήφου, οι
οποίες ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου και περι−
λαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2012 − 2015 (Ν. 3985/2011, ΦΕΚ Α΄ 151):
α) 9.000.000 μετοχές της Εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕ−
ΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», οι οποίες αντιστοιχούν σε
ποσοστό 30% επί του μετοχικού της κεφαλαίου,
β) 108.430.304 μετοχές της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό
35,477% επί του μετοχικού της κεφαλαίου,
γ) 15.000 μετοχές της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., οι
οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί του μετο−
χικού της κεφαλαίου,
δ) 7.686.362 μετοχές της Εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛ−
ΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΛΑΡΚΟ Α.Ε.», οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,19%
επί του μετοχικού της κεφαλαίου.»
5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Απριλίου 2012
Τα μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής
Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.