Κυριακή 12 Μαΐου 2013

Κίνηση Ενάντια στα Βασανιστήρια απο την ΕΛΑΣ. Μαρτυρίες θυμάτων, τα Μπλέ Κελιά & η υπόθεση των Βρετανών τουριστών.


ΚΙ­ΝΗ­ΣΗ Ε­ΝΑ­ΝΤΙΑ ΣΤΗΝ Α­ΣΤΥ­ΝΟ­ΜΙ­ΚΗ ΑΥ­ΘΑΙ­ΡΕ­ΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑ­ΣΑ­ΝΙ­ΣΤΗ­ΡΙΑ


http://www.epohi.gr/portal/themata/14006-ss-ss-ssss-sss-ssssΌσο σω­παί­νου­με, γι­νό­μα­στε συ­νέ­νο­χοι των βα­σα­νι­στώ­νKα­τά­με­στη ή­ταν η αί­θου­σα στο κτή­ριο της πρώην Ε­ΑΤ Ε­ΣΑ του Πάρ­κου Ελευ­θε­ρίας την Τρί­τη 9 Απριλίου, ό­που έ­κα­νε την πρώ­τη δη­μό­σια πα­ρου­σία­σή της η «Κί­νη­ση ε­νά­ντια στην α­στυ­νο­μι­κή αυ­θαι­ρε­σία και τα βα­σα­νι­στή­ρια», μια νέα συλ­λο­γι­κό­τη­τα που στό­χο έ­χει να κα­τα­γρά­φει και να κα­ταγ­γέλ­λει την α­στυ­νο­μι­κή αυ­θαι­ρε­σία και τα βα­σα­νι­στή­ρια που συμ­βαί­νουν στα α­στυ­νο­μι­κά τμή­μα­τα, τα κρα­τη­τή­ρια, τις φυ­λα­κές.
Η Κί­νη­ση εί­χε προ­ε­τοι­μά­σει έ­να βί­ντεο με δη­λώ­σεις βα­σα­νι­σθέ­ντων, για­τρών, καλ­λι­τε­χνών και δη­μο­σιο­γρά­φων, το ο­ποίο έ­δει­ξε ό­τι ό­σα θα α­κού­γο­νταν ε­κεί­νη τη μέ­ρα θα ή­ταν α­φη­γή­σεις που θα θύ­μι­ζαν μια άλ­λη ε­πο­χή, αλ­λά θα μας προσ­γείω­ναν στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα.

«Θα σας γα­μή­σου­με τη μά­να»

Ο δι­κη­γό­ρος Δη­μή­τρης Κα­τσα­ρής πε­ριέ­γρα­ψε ό­σα υ­πέ­στη­σαν 15 α­ντι­φα­σί­στες δια­δη­λω­τές κα­τά τη διάρ­κεια της κρά­τη­σής τους στη ΓΑ­ΔΑ τον πε­ρα­σμέ­νο Οκτώ­βρη. «Η πρώ­τη μας ε­πα­φή με τους συλ­λη­φθέ­ντες ή­ταν σο­κα­ρι­στι­κή. Τα τραύ­μα­τα ή­ταν εμ­φα­νέ­στα­τα. Τα πε­ρισ­σό­τε­ρα δεν έ­γι­ναν κα­τά τη στιγ­μή της σύλ­λη­ψης, ε­κτός α­πό αυ­τά με τέι­ζερ και τα ε­γκαύ­μα­τα α­πό τις α­πευ­θείας ρί­ψεις ε­πά­νω τους χει­ρο­βομ­βί­δων κρό­του λάμ­ψης, αλ­λά στο κτί­ριο της κρα­τι­κής α­σφά­λειας.


Ομά­δα α­στυ­νο­μι­κών δή­λω­σαν στους συλ­λη­φθέ­ντες ευ­θέως την πο­λι­τι­κή τους το­πο­θέ­τη­ση: “Χρυ­σή Αυ­γή και θα σας γα­μή­σου­με τη μά­να”. Δεν τους ε­πέ­τρε­παν νε­ρό. Τους χτυ­πού­σαν, τους έ­βρι­ζαν, τους τί­να­ζαν στά­χτες στο κε­φά­λι. Τα χτυ­πή­μα­τα και οι βρι­σιές ή­ταν ε­πα­να­λαμ­βα­νό­με­να και συ­νε­χή, ι­δίως στις γυ­ναί­κες. Υπήρ­χαν δυ­να­τοί προ­βο­λείς που τους ση­μά­δευαν στα μά­τια. Και αυ­τό συ­νε­χί­στη­κε για πολ­λές ώ­ρες, χω­ρίς να τους ε­πι­τρέ­πε­ται ο ύ­πνος». Η υ­πό­θε­ση έ­χει πά­ρει το δι­κα­στι­κό δρό­μο. Αν πο­τέ α­πο­δο­θεί δι­καιο­σύ­νη, ό­μως, θα εί­ναι α­πο­τέ­λε­σμα «της βοή­θειας α­πό τον ξέ­νο Τύ­πο, α­φού εί­ναι ε­πι­λο­γή της κε­ντρι­κής διοί­κη­σης να κα­λύ­πτο­νται τα βα­σα­νι­στή­ρια που α­σκούν οι α­στυ­νο­μι­κοί», κα­τέ­λη­ξε ο Δ. Κα­τσα­ρής.

«Έλα, Νί­κο, η σει­ρά σου»

Στη συ­νέ­χεια, το λό­γο πή­ρε ο Γιάν­νης Μπουρ­ζού­κος, πα­τέ­ρας του 24χρο­νου Δη­μή­τρη Μπουρ­ζού­κου, εκ των τεσ­σά­ρων συλ­λη­φθέ­ντων τον πε­ρα­σμέ­νο Φλε­βά­ρη στο Βελ­βε­ντό Κο­ζά­νης, των ο­ποίων ο βα­σα­νι­σμός «ή­ταν η α­φορ­μή για να συ­σπει­ρω­θούν οι ορ­γα­νώ­σεις, οι συλ­λο­γι­κό­τη­τες και τα ά­το­μα που συμ­με­τέ­χουν στην Κί­νη­ση», ό­πως εί­πε η συ­ντο­νί­στρια εκ μέ­ρους της Κί­νη­σης, Ζωή Γεωρ­γού­λα.
«Όταν τους έ­πια­σαν, δεν έ­φε­ραν α­ντί­στα­ση», τό­νι­σε ο Γ. Μπουρ­ζού­κος. «Έπει­τα τους πή­γαν στο ΑΤ Βέ­ροιας, ό­που άρ­χι­σαν να τους χτυ­πούν δε­μέ­νους.


Σε κά­ποια στιγ­μή ο διοι­κη­τής εί­πε: “Εδώ μπρο­στά μου θα τους χτυ­πά­τε; Πη­γαί­νε­τέ τους μέ­σα στα δω­μά­τια”. Το γιο μου τον γο­νά­τι­σαν, του έ­βα­λαν κου­κού­λα και άρ­χι­σαν να τον χτυ­πά­νε ε­πί 4 ώ­ρες με ε­ναλ­λα­γή. Μά­λι­στα, σε κά­ποια στιγ­μή κά­ποιος α­πό αυ­τούς που τον χτύ­πα­γε λέει “έ­λα, Νί­κο, η σει­ρά σου”. Τους ά­φη­σαν και λέει ο έ­νας α­στυ­νο­μι­κός:  “Άμα θες, πή­γαι­νε να πλυ­θείς στην τουα­λέ­τα, αλ­λά μην τρο­μά­ξεις με αυ­τό που θα δεις”. Έμει­ναν δε­μέ­νοι, κοι­μή­θη­καν δε­μέ­νοι, με­τα­φέρ­θη­καν δε­μέ­νοι στη ΓΑ­ΔΑ». «Τα βα­σα­νι­στή­ρια δεν α­πο­τε­λούν ελ­λη­νι­κό φαι­νό­με­νο», κα­τέ­λη­ξε ο ο­μι­λη­τής, «Αν η Κί­νη­ση στα­μα­τή­σει ε­δώ, θα εί­ναι α­πο­τυ­χη­μέ­νη. Πρέ­πει να ε­ξα­πλω­θεί σε ό­λη τη γη».

«Θα σε στεί­λου­με στο νο­σο­κο­μείο»Ο Γιάν­νης Μπουρ­ζού­κος και ο Δη­μή­τρης Κο­πα­νάς, α­πό τους ο­μι­λη­τές της συ­νέ­ντευ­ξης Τύ­που

Σοκ προ­κά­λε­σε η μαρ­τυ­ρία του 31χρο­νου Δη­μή­τρη Κο­πα­νά, πρώην κρα­τού­με­νου. «Τις πρώ­τες τρεις μέ­ρες στη ΓΑ­ΔΑ δεν με α­κού­μπη­σαν. Μό­λις γύ­ρι­σα α­πό τον α­να­κρι­τή, “α­πό­λαυ­σα” τη φι­λο­ξε­νία της α­στυ­νο­μίας. Όπο­τε άλ­λα­ζε η βάρ­δια της α­στυ­νο­μίας με χτυ­πού­σαν α­λύ­πη­τα. Δεν ά­φη­ναν να με δουν οι δι­κοί μου. Σπα­σμέ­να δό­ντια, μώ­λω­πες πα­ντού σε ό­λο το πρό­σω­πο. Όταν με εί­δε ο δι­κη­γό­ρος μου την έ­κτη μέ­ρα, ζή­τη­σε ε­ξη­γή­σεις. Εί­παν ό­τι πή­γα να α­πο­δρά­σω, πα­ρό­τι ή­μουν κλει­δω­μέ­νος και δε­μέ­νος πι­σθά­γκω­να, και για να μη με πυ­ρο­βο­λή­σουν με έ­ρι­ξαν α­πό τις σκά­λες.

Εί­χα αμ­μώ­δη πέ­τρα στα νε­φρά και χτυ­πού­σα την πόρ­τα στις 12.30 για να πάω νο­σο­κο­μείο. Και ε­πει­δή τους σή­κω­σα α­πό τον κα­φέ, πέ­ντε δε­σμο­φύ­λα­κες μου ξε­κι­νά­νε ξυ­λο­δαρ­μό και μου φώ­να­ζαν “νο­σο­κο­μείο θες, στο νο­σο­κο­μείο θα σε στεί­λου­με” και ό­ντως με έ­στει­λαν. Δια­τάχ­θη­κε Ε­ΔΕ. Αλλά Ε­ΔΕ ση­μαί­νει “ε­γώ δεν εί­δα”».

Ο Δ. Κο­πα­νάς κα­τήγ­γει­λε την ύ­παρ­ξη Μπλε Κε­λιών στο ψυ­χια­τρείο του Κο­ρυ­δαλ­λού. «Εί­ναι έ­νας χώ­ρος δύο ε­πί δύο, μπλε α­φο­ρο­λέξ πα­ντού, τρία μέ­τρα ύ­ψος, και κλι­μα­τι­στι­κό. Για 15 λε­πτά κρύος αέ­ρας, ο κρα­τού­με­νος γυ­μνός, και α­πό το κρύο στο φουλ ζε­στό, και σε κρα­τά­νε 2 ή 3 μέ­ρες, μέ­χρι να γί­νεις “κα­λό παι­δί”. Σου α­νοί­γουν την πόρ­τα, σου πε­τά­νε μια πλα­στι­κή κα­ρα­βά­να για να φας, χω­ρίς πι­ρού­νι. Βρέ­θη­κα για τέσ­σε­ρις μέ­ρες στα Μπλε Κε­λιά, ε­πει­δή αρ­νή­θη­κα τον εν­δο­σω­μα­τι­κό έ­λεγ­χο».

«Ήμα­σταν αι­σιό­δο­ξοι. Δια­ψευ­στή­κα­με»

Τε­λευ­ταίος ο­μι­λη­τής ή­ταν ο Παύ­λος Κλαυ­δια­νός, πρώην πο­λι­τι­κός κρα­τού­με­νος κα­τά τη διάρ­κεια της Χού­ντας, ο ο­ποίος τό­νι­σε την α­να­γκαιό­τη­τα να κα­ταρ­γη­θούν τα βα­σα­νι­στή­ρια: «Εί­ναι η δεύ­τε­ρη φο­ρά που τυ­χαί­νει να πα­ρέμ­βω με την τό­τε “ι­διό­τη­τά μου”, η πρώ­τη ή­ταν ό­ταν, πα­ρά τον προ­φα­νή κίν­δυ­νο για την υ­γεία του Σάβ­βα Ξη­ρού, τον α­νέ­κρι­ναν και έ­γρα­ψα έ­να άρ­θρο στην “Αυ­γή”. Αλοί­μο­νο αν ζύ­γι­ζε η πο­λι­τι­κή δια­φω­νία μας με το βα­σα­νι­σμό του, που έ­πρε­πε να πα­ρέμ­βου­με.

Όταν α­πό τα κρα­τη­τή­ρια πη­γαί­να­με στη φυ­λα­κή και συ­ζη­τά­γα­με, λέ­γα­με ό­τι με την πτώ­ση της δι­κτα­το­ρίας δεν θα συ­νε­χί­σουν τα βα­σα­νι­στή­ρια. Ήμα­σταν αι­σιό­δο­ξοι. Δια­ψευ­στή­κα­με. Τα βα­σα­νι­στή­ρια δεν στα­μά­τη­σαν πο­τέ. Δεν αλ­λά­ζουν τα πράγ­μα­τα στη νοο­τρο­πία της ε­ξου­σίας, αλ­λά για αυ­τό πρέ­πει να ε­πι­μεί­νου­με να αλ­λά­ξουν. Δεν εί­ναι δυ­να­τόν ό­ταν έ­νας πο­λί­της για ο­ποιον­δή­πο­τε λό­γο βρί­σκε­ται σε κά­ποια μορ­φή ε­λέγ­χου, να χά­νει τα δι­καιώ­μα­τά του, την α­ξία τους. Δεν έ­χει ση­μα­σία για ποιον λό­γο κα­τη­γο­ρεί­ται».

Η α­τι­μω­ρη­σία εί­ναι πα­ρα­δειγ­μα­τι­κή

Την Κί­νη­ση στή­ρι­ξαν με ο­λι­γό­λε­πτες πα­ρεμ­βά­σεις εκ­πρό­σω­ποι των ορ­γα­νώ­σεων που συμ­με­τέ­χουν στην προ­σπά­θεια αυ­τή. Ο Δη­μή­τρης Χρι­στό­που­λος α­πό την Ελλη­νι­κή Ένω­ση για τα Δι­καιώ­μα­τα του Ανθρώ­που τό­νι­σε, με­τα­ξύ άλ­λω­ν: «Πρό­κει­ται για ε­θι­σμό της α­στυ­νο­μίας σε πρα­κτι­κές α­πό­λυ­της α­δια­φά­νειας. Οι α­στυ­νο­μι­κοί φέ­ρο­νται ως α­νώ­νυ­μοι, χω­ρίς δια­κρι­τι­κά, και ου­σια­στι­κά ε­κλαμ­βά­νει τον ε­αυ­τό της ως μια συμ­μο­ρία που συ­γκρούε­ται με άλ­λες. Για αυ­τό βλέ­που­με να μπαί­νει η α­κρο­δε­ξιά ι­δε­ο­λο­γία στην α­στυ­νο­μία. Η α­τι­μω­ρη­σία στην ελ­λη­νι­κή α­στυ­νο­μία εί­ναι πα­ρα­δειγ­μα­τι­κή. Για αυ­τό αυ­τή η Κί­νη­ση έ­χει την α­ξία της. Κά­θε άν­θρω­πος που α­ξιώ­νει το κρά­τος να λει­τουρ­γεί με κα­νό­νες, ο­φεί­λει να εί­ναι υ­παρ­ξια­κός εχ­θρός της α­πα­ξίω­σης της προ­σω­πι­κό­τη­τας».
Η Γιάν­να Κούρ­το­βι­κ, α­πό το Δί­κτυο για τα Πο­λι­τι­κά και Κοι­νω­νι­κά Δι­καιώ­μα­τα, πρό­σθε­σε: «Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κή η πρα­κτι­κή των σω­μα­τι­κών ε­ρευ­νών, που γί­νο­νται με ξε­γύ­μνω­μα του θύ­μα­τος. Εί­ναι πρα­κτι­κή που χρη­σι­μο­ποιεί η α­στυ­νο­μία ε­κτε­τα­μέ­να για να ε­ξευ­τε­λί­ζει τα θύ­μα­τά της. Εί­μα­στε πο­λύ αρ­γο­πο­ρη­μέ­νοι, πρέ­πει να α­ντι­δρά­σου­με και πρέ­πει να το κά­νου­με ό­λοι μα­ζί».
Η Χρύ­σα Μπό­τση α­πό την Act up ση­μείω­σε ό­τι «η α­στυ­νο­μία πλέ­ον έ­χει α­να­λά­βει και έ­να προ­νοια­κό κόμ­μα­τι. Τα κέ­ντρα κρά­τη­σης τα δια­χει­ρί­ζε­ται το υ­πουρ­γείο Προ­στα­σίας του Πο­λί­τη. Ένας φο­ρέ­ας δίω­ξης μπο­ρεί να γί­νει φο­ρέ­ας φρο­ντί­δας; Στα κέ­ντρα κρά­τη­σης κό­βο­νται χέ­ρια 20χρο­νων για­τί α­ντι­με­τώ­πι­σαν το κρύο, ε­σχά­τως και λοι­μώ­ξεις. Ένας 20χρο­νος α­πό το Κον­γκό έ­χα­σε προ­χτές τα πό­δια του α­πό λοί­μω­ξη. Όταν η α­στυ­νο­μι­κή βία αρ­χί­ζει να γί­νε­ται κυ­ρίαρ­χη, γί­νε­ται αρ­χή, αυ­τό εί­ναι ε­ξαι­ρε­τι­κά ε­πι­κίν­δυ­νο».
Τέ­λος, η Αφρο­δί­τη Μπα­μπά­ση α­πό την Πρω­το­βου­λία για τα Δι­καιώ­μα­τα των Κρα­του­μέ­νων ε­ξέ­φρα­σε την α­νη­συ­χία α­πό τη συ­νερ­γα­σία της α­στυ­νο­μίας με το υ­πουρ­γείο Δι­καιο­σύ­νης. «Τις τε­λευ­ταίες μέ­ρες, με­τά την α­πό­δρα­ση α­πό τις φυ­λα­κές Τρι­κά­λων, το υ­πουρ­γείο Δι­καιο­σύ­νης α­πο­φά­σι­σε να βά­λει τα Ε­ΚΑΜ του Δέν­δια μέ­σα στις φυ­λα­κές και να πραγ­μα­το­ποιεί αιφ­νί­διους ε­λέγ­χους κα­θη­με­ρι­νά, κα­τά τη διάρ­κεια των ο­ποίων οι κρα­τού­με­νοι ξε­γυ­μνώ­νο­νται και ξυ­λο­κο­πού­νται ε­νώ τους φο­ρά­νε χει­ρο­πέ­δες. Φο­βό­μα­στε ό­τι η συ­νερ­γα­σία αυ­τή θα χει­ρο­τε­ρέ­ψει α­κό­μα πε­ρισ­σό­τε­ρο την κα­τά­στα­ση».

Ανε­ξάρ­τη­τα α­πό το α­δί­κη­μα

Ο Γιάν­νης Μου­ζά­λας, α­πό τους Για­τρούς του Κό­σμου, τό­νι­σε ό­τι η «Κί­νη­ση πρέ­πει να εί­ναι α­νε­ξάρ­τη­τη α­πό το α­δί­κη­μα και να διεκ­δι­κή­σει τη με­γα­λύ­τε­ρη διεύ­ρυν­σή της. Αλλιώς δεν θα μπο­ρέ­σου­με να πε­τύ­χου­με. Το α­δί­κη­μα που κυ­νη­γά­με εί­ναι τα βα­σα­νι­στή­ρια, ό­που και να γί­νο­νται, ό­πως και σε ό­ποιον και να γί­νο­νται. Αυ­τό μπο­ρεί να α­πο­τε­λέ­σει βά­ση συ­σπεί­ρω­σης». Ακό­μα α­να­κοί­νω­σε τη δη­μιουρ­γία α­νε­ξάρ­τη­της ια­τρο­δι­κα­στι­κής υ­πη­ρε­σίας, που θα μπο­ρεί να κλη­θεί και να γνω­μα­τεύ­σει για την κά­θε κα­ταγ­γε­λία.

Εί­μα­στε συ­ν-βα­σα­νι­στές

Ο πρώην πο­λι­τι­κός κρα­τού­με­νος Πε­ρι­κλής Κο­ρο­βέ­σης δή­λω­σε: «Τα βα­σα­νι­στή­ρια δεν εί­ναι η αυ­θαί­ρε­τη συ­μπε­ρι­φο­ρά ε­νός ορ­γά­νου, εί­ναι μια ε­πί­ση­μη κρα­τι­κή αρ­χή, εί­ναι ευ­θύ­νη του κρά­τους. Σκο­πός των βα­σα­νι­στη­ρίων εί­ναι να κά­νουν τον άν­θρω­πο άσ­πρη σε­λί­δα και να γρά­ψουν πά­νω του την κα­τη­γο­ρία. Δεν εί­ναι τυ­χαίο ό­ταν κα­τέ­θε­σα στο Συμ­βού­λιο της Ευ­ρώ­πης την ε­πο­χή της δι­κτα­το­ρίας, ό­τι ό­λες οι μαρ­τυ­ρίες, α­πό διά­φο­ρες χώ­ρες, ή­ταν ί­διες. Εκεί με ρώ­τη­σαν αν εί­χα ο­δο­ντό­κρε­μα στα κρα­τη­τή­ρια. Και με έ­πια­σαν τα γέ­λια, για­τί δεν εί­χα καν δό­ντια, λό­γω των βα­σα­νι­στη­ρίων. Και με­τά σκέ­φτη­κα ό­τι και η στέ­ρη­ση της ο­δο­ντό­κρε­μας εί­ναι στέ­ρη­ση δι­καιώ­μα­τος. Πρέ­πει να α­ντι­δρά­σου­με. Αν δεν α­ντι­δρά­σου­με, εί­μα­στε συ­ν-βα­σα­νι­στές».

Έτσι το κρά­τος κρα­τά την ι­σχύ του

Ο κα­θη­γη­τής νο­μι­κής στο πα­νε­πι­στή­μιο του Λον­δί­νου Κώ­στας Δου­ζί­νας σε σύ­ντο­μη πα­ρέμ­βα­σή του εί­πε: «Υπήρ­χε μια άρ­ρη­τη συμ­φω­νία να μη συ­ζη­τά­με τα βα­σα­νι­στή­ρια. Να γί­νο­νται αλ­λά να μη γρά­φο­νται, να εί­ναι μυ­στι­κά, με έ­ναν τρό­πο να μην βλέ­πει ο κό­σμος τα ση­μά­δια στο σώ­μα των βα­σα­νι­σμέ­νων. Αυ­τό εί­ναι που άλ­λα­ξε. Τα τε­λευ­ταία δέ­κα χρό­νια η δη­μο­σιο­ποίη­ση των βα­σα­νι­στη­ρίων έ­χει γί­νει κε­ντρι­κός τρό­πος ά­σκη­σης πο­λι­τι­κής. Το εί­δα­με στο Αμπού Γκράι­μπ, το Γκουα­ντά­να­μο. Για­τί, λοι­πόν, φτά­σα­με στο φώ­το­σο­π; Θυ­μά­στε τι εί­παν. Χρεια­ζό­ταν α­να­γνω­ρι­σι­μό­τη­τα... Εί­ναι μια προ­σπά­θεια για να γί­νει έ­να ξε­κα­θά­ρι­σμα για το ποιος εί­ναι τε­λι­κά ο άν­θρω­πος. Η Ελλά­δα ως α­νε­ξάρ­τη­τη χώ­ρα ή ως κυ­ρίαρ­χο κρά­τος βρί­σκε­ται υ­πό ε­πί­θε­ση. Εί­ναι η τρόι­κα και η ΕΕ που εί­ναι κυ­ρίαρ­χες. Με τη δη­μο­σιο­ποίη­ση των βα­σα­νι­στη­ρίων το κρά­τος δεί­χνει ε­πο­μέ­νως ό­τι κρα­τά την ι­σχύ του και τη δύ­να­μή του κι ας έ­χει χά­σει την ε­θνι­κή του κυ­ριαρ­χία. Εί­ναι ση­μα­ντι­κό να συ­νε­χι­στεί αυ­τή η Κί­νη­ση, για­τί παί­ζε­ται η α­ξιο­πρέ­πεια της κοι­νω­νίας και της κρα­τι­κής ε­ξου­σίας και κα­θε­νός α­πό ε­μάς».

Η Κα­τε­ρί­να Πα­πα­γκί­κα, για­τρός, ε­νη­μέ­ρω­σε τους πα­ρευ­ρι­σκό­με­νους για τα ό­σα συμ­βαί­νουν στα κρα­τη­τή­ρια του τμή­μα­τος Δρα­πε­τσώ­νας, ό­που κρα­τού­νται 75 με 100 άν­θρω­ποι για 6 με 9 μή­νες σε μό­λις 75 τε­τρα­γω­νι­κά. «Επί 9 μή­νες δεν έ­χουν δει το φως η­μέ­ρας. Δεν υ­πάρ­χει δυ­να­τό­τη­τα προ­αυ­λι­σμού. Ού­τε υ­πο­δο­μή. Δεν μπο­ρούν να κά­νουν μπά­νιο. Έχουν δερ­μα­τι­κές αρ­ρώ­στιες. Αυ­τό εί­ναι βα­σα­νι­στή­ριο με βά­ση ό­λες τις ευ­ρω­παϊκές και οι­κου­με­νι­κές συν­θή­κες».

Χι­λιά­δες υ­πο­γρα­φές

Στη συ­νέ­ντευ­ξη Τύ­που πα­ρου­σιά­στη­κε ε­πί­σης κεί­με­νο υ­πο­γρα­φών, το ο­ποίο εί­χε με­τα­φρα­στεί σε 5 γλώσ­σες και υ­πο­γρά­φτη­κε α­πό κά­θε γω­νιά του πλα­νή­τη (Αγγλία, Τουρ­κία, Γαλ­λία, Γερ­μα­νία, Ισπα­νία, Ιτα­λία, Η­ΠΑ, Αυ­στρα­λία, Σλο­βε­νία, Σουη­δία και αλ­λού). «Η συλ­λο­γή υ­πο­γρα­φών συ­νε­χί­ζε­ται και, ό­ταν ο­λο­κλη­ρω­θεί, η Κί­νη­ση θα τις κα­τα­θέ­σει στην Επι­τρο­πή Δι­καιω­μά­των της Βου­λής, στην Εθνι­κή Επι­τρο­πή για τα Δι­καιώ­μα­τα του Ανθρώ­που, στη European Committee for the Prevention of Torture», ση­μείω­σε η Κί­νη­ση. Η συλ­λο­γή υ­πο­γρα­φών συ­νε­χί­ζε­ται, ό­μως η υ­πο­δο­χή που εί­χε η κοι­νή δή­λω­ση εί­ναι ε­ντυ­πω­σια­κή με του­λά­χι­στον 300 αν­θρώ­πους των τε­χνών και των γραμ­μά­των να δη­λώ­νουν δη­μό­σια την α­ντί­θε­σή τους στα βα­σα­νι­στή­ρια. Ενδει­κτι­κά α­νά­με­σα στους υ­πο­γρά­φο­ντες εί­ναι: Gabriel Amard, Parti de Gauche, Γαλ­λία, Etienne Balibar, φι­λό­σο­φος, Josefine Camitz, σκη­νο­θέ­της, Σουη­δία Noam, Chomsky, φι­λό­σο­φος, Barbara Garson, συγ­γρα­φέ­ας, Susan George, συγ­γρα­φέ­ας, Μichael Lowy, διευ­θυ­ντής του Εθνι­κού Κέ­ντρου Επι­στη­μο­νι­κών Ερευ­νών, Maite Mola , α­ντι­πρό­ε­δρος ΚΕ­Α, Sirin Tekeli, συγ­γρα­φέ­ας, Τουρ­κία, Attila Vajnai, πρό­ε­δρος Ουγ­γρι­κού Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος, Slavoj Zizek, φι­λό­σο­φος, Κά­τια Γέ­ρου, η­θο­ποιός, Τά­νια Τσα­να­κλί­δου, τρα­γου­δί­στρια, Φοί­βος Δε­λη­βο­ριάς, τρα­γου­δο­ποιός, Βαγ­γέ­λης Χατ­ζη­γιαν­νί­δης, συγ­γρα­φέ­ας, Σύλ­λας Τζου­μέρ­κας, σκη­νο­θέ­της, Γιώρ­γος Κα­τρού­γκα­λος, συ­νταγ­μα­το­λό­γος, Θό­δω­ρος Με­γα­λοοι­κο­νό­μου, ψυ­χία­τρος – διευ­θυ­ντής 9ου ΨΝΑ, Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, σκηνοθέτης, Όλγα Μαλέα, σκηνοθέτις, Αντίνοος Αλμπάνης, ηθοποιός, Κωνσταντίνος Γιάνναρης, σκηνοθέτης, Μιχάλης Δέλτα, μουσικός.

* Πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρίες για την Κί­νη­ση στο www.facebook.com/nopolicetorture ή στο greek-committeeagainsttorture.blogspot.gr


Ιωάν­να Δρό­σου


ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑ ΤΑΥ­ΤΟ­ΠΟΙΗ­ΣΗΣ ΚΑΙ Α­ΠΟ­ΚΑ­ΤΑ­ΣΤΑ­ΣΗΣ ΘΥ­ΜΑ­ΤΩΝ ΒΑ­ΣΑ­ΝΙ­ΣΤΗ­ΡΙΩ­Ν

Το 20% των προ­σφύ­γων θύ­μα­τα βα­σα­νι­στη­ρίω­ν


Την Πέμπτη 11 Απριλίου, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ παρουσίασαν το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα ταυτοποίησης και αποκατάστασης θυμάτων βασανιστηρίων «Προμηθέας». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα εκπαιδεύσει νομικούς, γιατρούς, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στην ταυτοποίηση και αποκατάσταση θυμάτων βασανιστηρίων.


Όπως σημειώθηκε από την Σάντυ Πρωτογέρου, διευθύντρια του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, «το 20% των προσφύγων στη χώρα μας είναι θύματα βασανιστηρίων στην πατρίδα τους ή στην Ελλάδα». «Γι’ αυτό επιχειρήσεις σκούπα, με την ονομασία Ξένιος Δίας, είναι έξω από κάθε ηθική», συμπλήρωσε η γιατρός Μαρία Πίνιου Καλλή. «Τα θύματα βασανιστηρίων δεν βιώνουν την επιχείρηση σκούπα ως σύλληψη, αλλά τους γεννιούνται συναισθήματα επαναβίωσης συμβάντος», συμπλήρωσε. «Το πρόγραμμα αυτό στόχο έχει την ανθρώπινη μεταχείριση όσων έχουν βιώσει την ανθρώπινη βαρβαρότητα πάνω στο σώμα τους», κατέληξε. «Οι βασανιστές έχουν σκοπό τα θύματά τους να αποτελούν ζώντα παραδείγματα της παντοδυναμίας τους», υπογράμμισε ο ψυχολόγος Νίκος Γκιωνάκης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα πληροφοριών για θέματα προστασίας θυμάτων βασανιστηρίων, βάση δεδομένων περιπτώσεων θυμάτων βασανιστηρίων και, υπό την εποπτεία του δανέζικου κέντρου αποκατάστασης, θα δημιουργηθεί δεξαμενή εξειδικευμένων επιστημόνων, που θα μπορούν να διαγνώσουν και να παρέχουν ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη στα θύματα βασανιστηρίων.

* Οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους ως τις 17 Απριλίου στο borghi@grc.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , υπόψη Paola Borghi.

Ι.Δ.
ΣΤΟ Α.Τ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΤΟ 2007, ΟΠΟΥ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ

Άγρια κακοποίηση από αστυνομικούς καταγγέλλουν νεαροί Άγγλοι


Την πρώ­τη ε­βδο­μά­δα του Απρι­λίου, σε δι­κα­στι­κή αί­θου­σα στο Κάρ­ντιφ της Ουα­λίας, ξε­κί­νη­σε  α­κρό­α­ση, σχε­τι­κά με το θά­να­το του 18χρο­νου  Τζό­να­θαν Χάι­λς, στον Λα­γα­νά Ζα­κύν­θου, τον Ιού­νιο του 2007, ό­που βρι­σκό­ταν για να γιορ­τά­σει τα γε­νέ­θλια του. Ο Χάι­λς δέχ­θη­κε χτύ­πη­μα μέ­σα σε κλα­μπ του νη­σιού α­πό ά­γνω­στο και κα­τέ­λη­ξε σε νο­σο­κο­μείο της Αθή­νας λί­γες η­μέ­ρες αρ­γό­τε­ρα.

Τό­τε εί­χε κα­τη­γο­ρη­θεί για αν­θρω­πο­κτο­νία α­πό α­μέ­λεια έ­νας 25χρο­νος, ο Ανδρέ­ας Συ­με­ού, α­πό το Λον­δί­νο, ο ο­ποίος α­θωώ­θη­κε σε δί­κη που έ­γι­νε στην Ελλά­δα, το 2011. Ο Συ­με­ού ή­ταν στο νη­σί για δια­κο­πές με μια ο­μά­δα φί­λων, με­τα­ξύ των ο­ποίων ο  Κρί­στο­φερ Κυ­ριά­κου και ο Τσάρ­λι Κίλ­του, οι ο­ποίοι, λί­γες η­μέ­ρες με­τά το πε­ρι­στα­τι­κό, εί­χαν δώ­σει κα­τά­θε­ση στο το­πι­κό α­στυ­νο­μι­κό τμή­μα, α­να­φέ­ρο­ντας ό­τι ο Συ­μέ­ου χτύ­πη­σε το νε­α­ρό με­τά α­πό λο­γο­μα­χία για έ­να κο­ρί­τσι.

Κα­τά τη διάρ­κεια, ό­μως, της δεύ­τε­ρης η­μέ­ρας της α­κρο­α­μα­τι­κής δια­δι­κα­σίας που διε­ξά­γε­ται στο Κάρ­ντι­φ, ο Κρί­στο­φερ Κυ­ριά­κου δή­λω­σε στο δι­κα­στή­ριο πως οι έλ­λη­νες α­στυ­νο­μι­κοί τον ξυ­λο­κό­πη­σαν ώ­στε να δώ­σει ψευ­δή κα­τά­θε­ση, πε­ρι­γρά­φο­ντας την α­να­φο­ρά της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μίας ως «100% α­να­λη­θή». Τον ι­σχυ­ρι­σμό του ε­πι­βε­βαίω­σε και ο Κίλ­του, ο ο­ποίος δή­λω­σε ό­τι χτυ­πή­θη­κε ε­πί­σης μέ­σα στο τμή­μα, ε­νώ η ια­τρο­δι­κα­στής του Κάρ­ντι­φ, Μέ­ρι Χέι­σε­λ, δή­λω­σε ό­τι έ­χει πι­στο­ποιή­σει το συμ­βάν, κα­θώς και αυ­τή και η α­στυ­νο­μία της Νό­τιας Ουα­λίας, με­τά α­πό πα­ραγ­γε­λία της, διε­ξή­γα­γαν πα­ράλ­λη­λη έ­ρευ­να α­πό τις 27 Ιου­λίου 2007.

Συ­γκε­κρι­μέ­να η ια­τρο­δι­κα­στής δή­λω­σε: «Δεν ή­ταν α­πλά χτυ­πη­μέ­νοι ή  με­λα­νια­σμέ­νοι, ή­ταν ά­σχη­μα χτυ­πη­μέ­νοι. Οι α­να­φο­ρές που συ­ντάχ­θη­καν α­πό την Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία δεν α­ξί­ζουν ού­τε το χαρ­τί στο ο­ποίο εί­ναι γραμ­μέ­νες».

Στο α­πό­σπα­σμα της κα­τά­θε­σης του Κυ­ριά­κου στο αγ­γλι­κό δι­κα­στή­ριο, που δη­μο­σίευ­σε το BBC, ο νε­α­ρός δή­λω­σε: «Με ρω­τού­σαν συ­νέ­χεια αν ή­ξε­ρα τι εί­χε συμ­βεί, αλ­λά δεν ή­ξε­ρα. Τε­λι­κά μου εί­παν ό­τι έ­να νε­α­ρό α­γό­ρι εί­χε χτυ­πη­θεί και μου εί­παν ό­τι εί­ναι στο νο­σο­κο­μείο ή α­πε­βίω­σε. Μου έ­λε­γαν συ­νε­χώς «Το ξέ­ρεις ό­τι ο φί­λος σου το έ­κα­νε». Δεν υ­πήρ­χε κα­μιά αμ­φι­βο­λία στο μυα­λό μου,ο Ανδρέ­ας δεν το εί­χε κά­νει. Όταν ή­μουν ε­κεί, κά­θε φο­ρά που έ­λε­γα ό­τι  δεν ή­ξε­ρα, με χτυ­πού­σαν. Κά­ποια στιγ­μή, μου άρ­πα­ξαν το κε­φά­λι και το χτύ­πη­σαν στον τοί­χο». Ενώ σε άλ­λο ση­μείο κα­τα­θέ­τει: «Τό­τε έ­νας α­στυ­νο­μι­κός έ­πα­θε υ­στε­ρία και με άρ­πα­ξε α­πό το λαι­μό. Στη συ­νέ­χεια χτυ­πή­θη­κα στο πρό­σω­πο και γρον­θο­κο­πή­θη­κα στο κε­φά­λι».

Ο Κυ­ριά­κου εί­πε στη συ­νέ­χεια στο δι­κα­στή­ριο ό­τι τον α­νά­γκα­σαν να υ­πο­γρά­ψει μια προ­πα­ρα­σκευα­σμέ­νη κα­τά­θε­ση, που έ­λε­γε ό­τι ο Συ­με­ού ε­νε­πλά­κη σε καυ­γά με τον Χάι­λς για έ­να κο­ρί­τσι, με α­πο­τέ­λε­σμα να τον χτυ­πή­σει. «Με έ­κα­ναν να υ­πο­γρά­ψω την κα­τά­θε­ση, η μό­νη μου σκέ­ψη ή­ταν να βγω α­πό το α­στυ­νο­μι­κό τμή­μα για την α­σφά­λεια της ζωής μου», πρό­σθε­σε.
Ο Kίλ­του ε­πί­σης δή­λω­σε πως, πριν α­να­κρι­θεί, έ­νας α­στυ­νο­μι­κός του εί­πε: «Εάν δεν συ­νερ­γα­στείς, δεν θα εί­ναι πο­λύ κα­λά για σέ­να». Σύμ­φω­να με τον μάρ­τυ­ρα, κά­θε φο­ρά που δια­φω­νού­σε με την ε­ρώ­τη­ση ε­νός α­στυ­νο­μι­κού, τον χτυ­πού­σαν.


Νί­κος Μι­χα­λό­που­λος
Νε­κροί δύο βα­σα­νι­σθέ­ντες στο Μά­λιΝε­κροί βρέ­θη­καν, στις 7 Απρι­λίου, στο κε­λί τους δύο Τουα­ρέ­γκ λό­γω της με­γά­λης ζέ­στης και των τραυ­μά­των, που έ­φε­ραν α­πό τα βα­σα­νι­στή­ρια που υ­πέ­στη­σαν. Σύμ­φω­να με το Πα­ρα­τη­ρη­τή­ριο Ανθρω­πί­νων Δι­καιω­μά­των (HRW) στον έ­ναν εί­χε χο­ρη­γη­θεί έ­νε­ση με καυ­στι­κή ου­σία, ε­νώ έ­φε­ρε κα­τάγ­μα­τα σε έ­να πλευ­ρό και ε­γκαύ­μα­τα στην πλά­τη, και ο δεύ­τε­ρος εί­χε υ­πο­στεί, με­τα­ξύ άλ­λων, το βα­σα­νι­στή­ριο του «ει­κο­νι­κού πνιγ­μού». Η κυ­βέρ­νη­ση του Μά­λι αρ­νή­θη­κε τη διε­ξα­γω­γή έ­ρευ­νας για τις, του­λά­χι­στον ε­φτά, κα­ταγ­γε­λίες βα­σα­νι­στη­ρίων στους α­ντάρ­τες και η κυ­βέρ­νη­ση Ολά­ντ τη­ρεί σι­γή ιχ­θύος, πα­ρό­τι η ει­σβο­λή στο Μά­λι έ­γι­νε κα­τό­πιν δι­κής του ε­ντο­λής και στή­ρι­ξης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ

Δημοσιεύθηκαν σε Βρετανική ιστοσελίδα οι καταθέσεις των δυο τουριστών-μαρτύρων δικαστικής υπόθεσης, που κατηγορούν την ΕΛΑΣ για κακοποίηση.
http://lefteria-news.blogspot.gr/2013/04/blog-post_8.html


BBC VIDEO. Η ΕΛΑΣ κατηγορείται οτι χτύπησε τουρίστα, μάρτυρα σε θανάσιμο τραυματισμό στην Ζάκυνθο, για να αλλάξει κατάθεση
http://lefteria-news.blogspot.gr/2013/04/bbc-video.html


Νέα Στοιχεία. Βρετανικός Τύπος, Αστυνομία, Ιατροδικαστής, επιτίθενται στην ΕΛΑΣ για την υπόθεση Hiles & κακοποίηση τουριστών-μαρτύρων.
http://lefteria-news.blogspot.gr/2013/04/hiles.html


HUFFINGTON POST."Αυξανόμενη Αστυνομική Βαρβαρότητα στην Ελλάδα: Η αθέατη όψη της κρίσης"


Διεθνης Αμνηστια. Ολη η εκθεση για την αστυνομικη βια στην Ελλαδα
HRW.Η Ελλάδα χρειάζεται προσέγγιση «μηδενικής ανοχής» στην Αστυνομική Βία.
ReINFORM.nl (Netherlands). Ζήσε τον μύθο σου στην Ελλάδα (μια ιδιόμορφη χούντα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.