Δευτέρα 15 Απριλίου 2013

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΝΤ.Η τελευταία Έκθεση, Πίνακες, Αξιολογήσεις, τι έχει δρομολογηθεί για τα επόμενα χρόνια

January 2013
IMF Country Report No. 13/20

Greece: First and Second Reviews Under the Extended Arrangement Under the
Extended Fund Facility, Request for Waiver of Applicability, Modification of
Performance Criteria, and Rephasing of Access—Staff Report; Staff Supplement; Press
Release on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director
for Greece.


Περιμένοντας την νεα Έκθεση της Τρόικας το LEFTeria-news δημοσιεύει την τελευταία Έκθεση του ΔΝΤ, Ιανουάριος 2013.


Μέσα σε 260 σελίδες διαβάζουμε όσα έγιναν αλλά και όσα δρομολογούνται για τα επόμενα χρόνια


Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 

FIRST AND SECOND REVIEWS UNDER THE EXTENDED
ARRANGEMENT UNDER THE EXTENDED FUND FACILITY,
REQUEST FOR WAIVER OF APPLICABILITY, MODIFICATION OF
PERFORMANCE CRITERIA, AND REPHASING OF ACCESS
21 δεκ 2012,


2012–16


ΠΕΡΙΕΧΕΙ

BACKGROUND

RECENT DEVELOPMENTS

STRATEGY

DISCUSSIONS
A. The Macroeconomic Framework
B. Economic Policies

DEBT SUSTAINABILITY AND FINANCING
PROGRAM MODALITIES

STAFF APPRAISAL

TABLES
1. Selected Economic Indicators, 2007–13
2. Greece: General Government: Statement of Operations (GFSM 2001, flows), 2008–11
3. Financial Balance Sheet (GFSM 2001, stocks), 2008–11
4. Modified General Government Cash Balance, 2012–16
5. Monetary Survey, 2007–12
6. Core Set of Financial Soundness Indicators for Deposit-Taking Institutions
7. Implementation of Structural Reforms
8. Greece: Status of Fiscal Structural Reforms
9. Medium-Term Macro Framework, 2012–20
10. Summary of Balance of Payments, 2010–17
11. Monetary Financial Institutions (excl. BoG)—Uses and Sources, 2006–16
12. Selected Structural Reforms Ahead, 2012–14
13. Privatization Process, 2012–14
14. General Government Operations, 2012–16
15 Authorities' Measures to Meet the 2013–14 Targets
16. Income Tax Reform
17. Revenue Collection Process—Issues and Actions
18. Spending Process—Issues and Actions
19. General Government Financing Requirements, 2010–16
20. External Financing Requirements and Sources, 2010–17
22. Indicators of Fund Credit, 2012–26

FIGURES
1. Selected Economic Indicators, 2005–12
2. Inflation Developments, 2005–12
3. Competitiveness Indicators, 2005–12
4. Labor Market Developments, 2007–12
5. Budget Execution, 2012
6. Balance of Payments Developments, 2010–12 7. Money and Banking Developments, 2007–12
8. Revised Macro Projections, 2008–16
9. International Comparison of Macro Projections
10. Financial Indicators, 2007–12
11. Revenue and Expenditure Trends, 2000–16

BOXES
1. Increasing Revenue Collection: Progress and Bottlenecks
2. Greece as a Source of Contagion
3. The Macroeconomic Impact of a Debt Overhang
4: Measures Taken to Address Greek Debt Burden

APPENDIXES
I. Debt Sustainability Analysis
II. Fund Relations
III. Letter of Intent
IV. Memorandum of Economic and Financial Policies
V. Technical Memorandum of Understanding VI. Letter of Intent to the European Commission and the European Central Bank
VII. Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy ConditionalityΑκόμη περιλαμβάνει:

First and Second Reviews Under the Extended Arrangement Under the Extended Fund
Facility, Request for Waiver of Applicability, Modification of Performance Criteria,
and Rephasing of Access
Supplementary Information
Prepared by the European Department
(In Consultation with Other Departments)
Approved by Reza Moghadam and Lorenzo Giorgianni
January 15, 2013


Press Release No.13/13
FOR IMMEDIATE RELEASE
January 16, 2013
IMF Executive Board Completes First and Second Reviews Under Extended Fund
Facility Arrangement for Greece and Approves €3.24 Billion Disbursement

Στο συγκεκριμένο έγγραφο και στην ενότητα IV. SPECIFIC POLICIES AND MEASURES, διαβάζουμε για το ξεπούλημα και για την εφαρμογή συγκεκριμένων νεοφιλελεύθερων πολιτικών, γραμμά προς γραμμή
A. Fiscal Developments, the 2013 Budget and the Medium-term Fiscal Framework
B. Revenue Administration and Public Financial Management
.
C. The privatization program
D. Bank recapitalization and restructuring
E. Attracting foreign investment
F. Liberalization of Labor, Product and Services markets
In particular:
Strengthening labor market institutions.
Promoting an efficient and competitive business environment
Liberalizing energy policy
Reforming transport services
Liberalizing “regulated” professions


Επίσης βλέπουμε σε σειρά από Πίνακες,Τα φορολογικά έσοδα έχουν παρει την κατηφόρα.
Η καταστροφη της χώρας αποτυπώνεται στην βουτιά του ΑΕΠ, ενω παρακάτω βλέπουμε την βουτιά στους μισθούς
 

 
ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ 
 

 
Όπως βλέπουμε ως «Ανταγωνιστές» της Ελλάδας, το ΔΝΤ επιλέγει μεταξύ άλλων την Πολωνία, Τσεχία, Εσθονία, Ρουμανία, Βουλγαρία, προσπαθώντας να δείξει πόσο ψηλά βρίσκεται ακόμη στην χώρα μας το κατώτατο μεροκάματο.Παρακάτω και συγκεκριμένα στις σελίδες 17-18 διαβάζουμε ότι αρχές του 2014, θα έχουμε αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του κατώτατου μισθου.


However, the authorities have not yet fully moved to a single minimum wage,
per their program commitment. In particular, they have not yet removed maturity
allowances, which were grandfathered for existing employees. This decision will be reviewed
in early 2014, informed by developments in the labor market, and administrative feasibility.


ΙΣΧΥΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για το ΔΝΤ είναι η πολιτική αντίσταση στις ιδιωτικοποιήσεις και πιστεύει ότι θα παρακαμφθεί με ταυτόχρονη παράκαμψη της Βουλής (!) και αλλαγή Συμβουλίου στο ΤΑΙΠΕΔ.


Επίσης είναι σημαντικό ότι το ΔΝΤ βλέπει τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής ότι θα φέρει «πιθανα νέα εμπόδια και καθυστερήσεις»


Συγκεκριμένα στην σελ. 19 διαβάζουμε:


Η ισχυρή πολιτική αντίσταση στις ιδιωτικοποίησεις ανάγκασε την επανεξέταση του θέματος της ανεξαρτησίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας του ΤΑΙΠΕΔ (HRADF)


Η πρόσφατη τροποποίηση του νόμου περί ιδιωτικοποιήσεων που υποχρεώνει το ΤΑΙΠΕΔ να λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου απειλεί να εισαγάγει νέα εμπόδια και καθυστερήσεις στην διαδικασία.


Strong political resistance to privatization forced the review of the issue of HRADF
independence, transparency and accountability (MEFP ¶16). The recent amendment to the
privatization law mandating the HRADF to take account of recommendations of Parliament’s
Economic Committee threatens to introduce new barriers and delays into the process.


Δεδομένου του κρίσιμου ρόλου των ιδιωτικοποιήσεων, συμφωνήθηκε ότι σε περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση του ΤΑΙΠΕΔ, καταργώντας την εκ των προτέρων εξέταση τους από το Κοινοβούλιο και την αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.


Παράλληλα, αναγνωρίστηκε ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία του ΤΑΙΠΕΔ
Θα πρέπει να ενισχυθούν: ενώ δεν θα πρέπει να είναι υφίσταται μικρο-διαχείριση από το Κοινοβούλιο, υπάρχει ανάγκη να είναι υπόλογο  για τις πράξεις της


Given the crucial role of privatization, it was agreed that in the event of any delays—measured both by
reference to the amount of objects privatized and proceeds realized—steps would be taken to
strengthen the HRADF, including eliminating this ex-ante review by parliament and changing the
Board. At the same time, it was recognized that the transparency and accountability of the HRADF
would need to be strengthened: while it should not be micro-managed by parliament, it does need
to be accountable for its actions. Several steps were agreed, including publishing plans and HRADF
financial accounts.
27000 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΣΩ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ


Στην Σελ 27 διαβάζουμε ότι οι απολύσεις στο Δημόσιο μέσα από το σχήμα της εργασιακής εφεδρείας θα είναι 27000 και ότι ο μισθός που θα λαμβάνουν οσοι μπούν στην εφεδρεία για ένα ετος, θα λογίζεται ως αποζημίωση.


Οι αρχές δεν έχουν ακόμη οριστικοποιήσει  τα σχέδια για μείωση του προσωπικού. Έχουν δεσμευτεί να μεταφέρουν 27.000 υπαλλήλους σε ένα νέο πρόγραμμα κινητικότητας.


Έχουν ξεκινήσει αυτό το σύστημα, μεταφέροντας εκεί 2.000 υπαλλήλους σε προηγούμενη δράση (ακόμη πού λιγότεροι από τους 15.000 που θα έπρεπε να μεταφερθούν σε εργασιακή εφεδρεία μέχρι το τέλος-2012).


Στόχοι για απολύσεις είναι πλέον αναγκαίοι (το πλαίσιο θα πρέπει να αναμένεται να ακολουθήσει το μοντέλο της εργασιακή εφεδρεία, όπου η μειωμένη αμοιβή που λάμβαναν  για μια περίοδο ενός έτους πριν από την απόλυση θα καταλογίζονταν ως  αποζημίωση)


Σελ 27
The authorities have not yet finalized plans for staff reductions. They committed to
transfer 27,000 staff to a new mobility scheme, a successor to the seldom-used labor
reserve. They have initiated this scheme by transferring 2,000 staff as a prior action (still well
short of the 15,000 they should have transferred to the labor reserve by end-2012). Targets
for dismissals are now needed (the framework would be expected to follow the model laid
out for the labor reserve, where the reduced pay received for a one-year period prior to
dismissal would count against severance).


Targeted dismissals are essential to help the authorities realize their operational savings goals, and will help to ensure the right mix of skills in the future public sector labor force (reliance on attrition alone provides no guarantees). The authorities agreed to set targets at the time of the next review, once
staffing plans are known (these are being developed with French TA).Κατεβάστε τα έγγραφα σε μορφή PDF πατώντας στο παρακάτω link

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr1320.pdf

 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ


ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΝΤ.Mea Culpa.Παραδέχεται ότι έπεσε έξω στις προβλέψεις του για την Ελλάδα.
http://lefteria-news.blogspot.gr/2013/01/mea-culpa.html


FINANCIAL TIMES.Ο Πίνακας απο το Eurogroup που διέρρευσε & το Εμπιστευτικό 10σελιδο Memo της Τρόικας.
http://lefteria-news.blogspot.gr/2012/11/eurogroup-10-memo.html


Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΑΜΑΡΑ,ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΣΤΑΛΗ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ
http://lefteria-news.blogspot.gr/2012/06/blog-post_2897.htmlΕΓΓΡΑΦΟ Εργασίας του Eurogroup που διέρρευσε απο Γεν.Διεύθυνση της Κομισιόν, σχετικά με τον τρόπο κουρέματος καταθέσεων στην Ευρωζώνη.
http://lefteria-news.blogspot.gr/2013/03/eurogroup.htmlΗ Ελλάδα συνεχίζει το εξοπλιστικό πρόγραμμα.Η πλήρης λίστα του προγράμματος απο αμερικάνικο έγγραφο.REUTERS ΙΟΥΝΙΟΣ 2011.Ολα τα τα μετρα,εως το 2015, οπως αποκαλύφθηκαν σε έγγραφο του Πρακτορείου.ΕΓΓΡΑΦΟ & δημοσίευμα TELEGRAPH. Η Ελλάδα υποβαθμίστηκε απο Mega Fund σε «αναδυόμενη αγορά» από αναπτυγμένη.Έρευνα στα Αρχεία ΔΝΤ .Oι Πειρατές της Καραιβικής.
 Πως η Ελλάδα αντιμετωπίζεται από το ΔΝΤ με την ιδια συνταγή (EFF) των Νησιων της Μπανανας!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.