Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ. Παίρνουν απ τους δικαστες τις προσημείωσεις ακινήτων και διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων!
Νόμος θα είναι το δίκιο του τραπεζίτη;

Ιδού τι αλιεύσαμε,ξαναδιαβάζοντας το δεύτερο μνημονιο,με υπογραφή Παπαδήμου,Βενιζέλου και στήριξη Σαμαρά.


II. ΕΛΛΑΔΑ – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

4.5 Μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος

Η Κυβέρνηση συγκροτεί μια ομάδα εργασίας, η οποία είναι ευρέως αντιπροσωπευτική των μελών
της νομικής κοινότητας, συμπεριλαμβανόμενων, αλλά όχι περιοριστικά, και των ακαδημαϊκών, των
ασκούμενων δικηγόρων, των νομικών συμβούλων επιχειρήσεων και των δικηγόρων από άλλα
Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εγκατασταθεί ή προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
στην Ελλάδα, για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
, με σκοπό να εναρμονιστεί με
τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, μεταξύ άλλων, για

ί) τη διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων,
συμπεριλαμβανόμενης και της δυνατότητας διαγραφής υποθέσεων σε αδράνεια από τα μητρώα
των δικαστηρίων,

ιι) την απαλλαγή των δικαστών από μη δικαστικές εργασίες, όπως η
προσημείωση ακίνητης περιουσίας, η σύσταση και η λύση νομικών προσώπων και οι συναινετικές
/εκούσιες αιτήσεις οικογενειακού δίκαιου,

iii) την εκτέλεση των αποφάσεων και των διαταγών
πληρωμής, ιδίως των περιπτώσεων μικρών αξιώσεων, με στόχο τη μείωση του ρόλου του δικαστή
στις διαδικασίες αυτές, και

iv) την επιβολή κανονιστικών προθεσμιών για τις δικαστικές δ^κασίες,
ιδίως για τις διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων και τις υποθέσεις αναγκαστικής είσπραξης χρεών και
αφερεγγυότητας
. Για τους σκοπούς του παρόντος Μνημονίου, ως διαχείριση των δικαστών
υποθέσεων νοείταν η δυνατότητα των δικαστών να συμμετέχουν έγκαιρα στον εντοπισμό των
κυριότερων πραγματνκών και νομνκών ζητημάτων των διαφορών μεταξύ των διαδίκων να
απαιτούν από τους δικηγόρους και τους διαδίκους να παρακολουθούν τις προακροαματικές
συνεδριάσει και να δωρίζονται τη διεξαγωγή των διαδικασιών και την προοδο των υποθέσεων,
προκειμένου να επιτυγχάνουν τη συντομότερη και πλέον αποδοτική επίλυση των διαφορών. |1ο
τρίμηνο του 2012]

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση
του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.