Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012

Παπαδημος και Πικραμμενος εφεραν βουτια στα εσοδα!

Μια από τις μεγαλύτερες ψευδαισθήσεις που δη­μιούργησε η μεγάλη περίοδος της ακυβερ­νησίας από τον Παπαδήμο μέχρι τον Πικραμμένο είναι η επίφαση της φορολογικής ασυλίας. Της εντύπωσης ότι δεν θα χρειαστεί τελικά να πληρώσου­με φόρους…

Η μετάθεση των προθεσμιών για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από μήνα σε μήνα και η σκόπιμη καθυ­στέρηση της αποστολής των σημειωμά­των πληρωμών από τις ΔΟΥ είχε τελικά δυο συνέπειες.

Η πρώτη, όπως είπαμε, ήταν πως οι πολίτες πίστεψαν (και δί­καια) ότι κάτι θα γίνει και θα τη γλιτώ­σουν.

Η δεύτερη, ότι τα κρατικά έσοδα απλώς καταρρέουν, μαζί με το κράτος. Η αλήθεια είναι ότι τα έσοδα του τελευ­ταίου μήνα, όπως ανέλυσε προ ημερών στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό, βρίσκο­νται κοντά στους στόχους.
Το κακό βέ­βαια είναι ότι με τη μετάθεση των προ­θεσμιών (και αυτό δεν το ανέλυσε το στέλεχος) οι στόχοι είναι τόσο χαμηλοί, που καλύπτονται άνετα… Αντιθέτως, από τον επόμενο μήνα που θα υπάρχει κυβέρνηση, η εφορία θα επανέλθει με όλα της τα όπλα απέναντι στους πολί­τες. Δηλώσεις εισοδήματος, επίδομα αλληλεγγύης χαράτσια, ΕΤΑΚ και ό,τι άλλο…

Υστέρηση εσόδων

Ήδη, τα στοιχεία για την εκτέλε­ση του προϋπολογισμού στο διάστη­μα Ιανουαρίου – Μαΐου 2012 δείχνουν υστέρηση εσόδων της τάξης των 600 εκατ. ευρώ σε σχέση με τους στόχους του αναθεωρημένου προϋπολογισμού 2012, και μεγαλύτερη του 1 δισ. ευρώ σε σχέση με τον προϋπολογισμό 2011. Τον Μάιο τα έσοδα προσέγγισαν τα 3,3 δισ. ευρώ, έναντι 3,8 δισ. ευρώ τον Μά­ιο 2011. Και σε επίπεδο πενταμήνου, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν κοντά στα 20 δισ. ευρώ, έναντι 18,35 δισ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2011.

Τι φταίει; Η υστέρηση οφείλεται κατ’ αρχήν στην απόκλιση των εισπράξεων ΦΠΑ λόγω του περιορισμού της εγχώρι­ας ζήτησης (εξ αιτίας της ύφεσης) αλλά και στην υστέρηση ορισμένων εσόδων ειδικού χαρακτήρα. Τη χαριστική βολή έδωσε βέβαια η ακυβερνησία. Έτσι, η βελτίωση στις εισπράξεις της συλλογής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αλλά και στις εισπράξεις από το «χαράτσι» στα ακίνητα, ήταν αρνητική, καθώς δεν ενσωματώθηκε στους λογαριασμούς που εξέδωσε η ΔΕΗ.

Για τη συνέχεια, τα πράγματα δεν αφορούν μόνο τα στατιστικά… Τα στοι­χεία του Γενικού Λογιστηρίου δείχνουν πως η ρευστότητα του κράτους ορια­κά επαρκεί για το 15θήμερο μετά τις εκλογές, δηλαδή έως το τέλος Ιουνίου, οπότε θα πρέπει να γίνουν πληρωμές για τις οποίες υπάρχει υστέρηση 1 δισ. ευρώ! Από τους αρχικούς προϋπολογι­σμούς που έλεγαν ότι τα ταμειακά δι­αθέσιμα αρκούν έως τις αρχές Ιουλίου την κατάσταση άλλαξε η υπόθεση του ΕΟΠΥΥ, καθώς διατέθηκαν κονδύλια για τα φάρμακα των ασφαλισμένων. Εκτός αυτών, όμως, διατέθηκαν και πε­ρισσότερα από 30 εκατ. για εκλογικές δαπάνες.

Αυτό σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι από τα τέλη Ιουνίου και μετά, η δυνα­τότητα του Δημοσίου να χρηματοδοτήσει τις υποχρεώσεις του θα εξαρτάται πλήρως από την έγκριση της καταβο­λής των επόμενων δόσεων των δανεί­ων από το EFSF και την τρόικα.

Παγωμένες δόσεις

Όμως η έγκριση μπορεί να γίνει μό­νο μετά την αποδοχή του οικονομικού προγράμματος από τους δανειστές. Και όπως είναι γνωστό, όσο διατηρεί­ται η ακυβερνησία τόσο οι τροϊκανοί δεν έρχονται, και άλλο τόσο οι δόσεις για τη χώρα παραμένουν παγωμένες ή λειψές, όπως έγινε με την τελευταία. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και το 1 δισ. που έχει παρακρατήσει το EFSF από την προηγούμενη δόση του δανείου θα εκταμιευτεί ανάλογα με το αποτέ­λεσμα των διαπραγματεύσεων που θα γίνουν ανάμεσα στην τρόικα και τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει.

Όπως έχει γράψει το «Π», στην κυ­βέρνηση έχουν σκεφτεί ήδη την έκδο­ση επιπλέον εντόκων γραμματίων. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε θεωρητικά να απο­φέρει περί τα 4 δισ. ευρώ για τον Ιού­νιο. Όμως η τρόικα δεν υποστηρίζει μια τέτοια λύση, που θα επιβαρύνει το χρέ­ος, και για τον λόγο αυτό και στο υπουρ­γείο Οικονομικών εκφράζουν επιφυλά­ξεις. Μια άλλη επιλογή θα ήταν να μπο­ρέσει η ελληνική κυβέρνηση να βάλει… χέρι (προσωρινά έστω) στα 3 δισ. ευρώ του αποθέματος του ΤΧΣ που δεν προ­ορίζονται άμεσα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αλλά παραμέ­νουν στον ενδιάμεσο λογαριασμό του Δημοσίου.

Ζητείται εμπιστοσύνη

Όλες αυτές οι κομπογιαννίτικες λύσεις οδηγούν βέβαια σε ένα συμπέ­ρασμα: Από τον Ιούλιο και μετά, που θα γίνουν οι περισσότερες εκκαθα­ρίσεις εισοδήματος, το δημόσιο ταμείο, εάν δεν συμβεί κάτι μη ελεγχόμε­νο, θα αρχίσει να έχει πραγματικά έσοδα. Προϋπόθεση γι’ αυτό βέβαια θα είναι η άρση της ακυβερνησίας και η δημιουργία ενός κλίματος εμπιστο­σύνης μεταξύ πολιτών και κυβέρνησης. Αυτό μαζί με τη διαμόρφωση της αντίληψης ότι ένα μέρος των εσόδων θα χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρ­φωση ενός τείχους κοινωνικής προστασίας, που τόσο πολύ έχει ανάγκη η χώρα.

Μέχρι τότε θα μείνουμε στα μέτρα που ζήτησε εκτάκτως ο υπηρεσια­κός υπουργός Οικονομικών Γ. Ζανιάς. Μεταξύ αυτών, έδωσε εντολή να προχωρήσει η διασταύρωση των φορολογουμένων που έχουν ζητήσει την υπαγωγή τους στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, των 1.500 μεγαλύ­τερων οφειλετών και άλλων οφειλετών μεσαίας κατηγορίας. Η διασταύ­ρωση αυτή πραγματοποιείται με τις βάσεις δεδομένων της ΓΓΠΣ, που αφο­ρούν σε εμβάσματα εξωτερικού των τελευταίων δύο ετών, σε ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε τόκους των καταθέσεων στο εξωτερικό.

Σε περίπτωση ευρημάτων από τη διασταύρωση θα γίνει άμεση ενερ­γοποίηση της αμοιβαίας συνδρομής στην είσπραξη απαιτήσεων μεταξύ κρατών – μελών της Ε.Ε. (όπως ορίζεται με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/24/Ε.Ε. στο ελληνικό δίκαιον. 4072/86Α΄ 11/4/2012) και θα ζητη­θεί η είσπραξη ή η λήψη εξασφαλιστικών μέτρων για τους υπόχρεους που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό ή διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία σε αυτό, για οφειλές τους υπέρ του ελληνικού Δημοσίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.