Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013

Ο υπουργός Ναυτιλίας Μουσουρούλης, απείλησε με παραίτηση αν φορολογούσαν το εισαγόμενο συνάλλαγμα των εφοπλιστών;Σβάρνα τα τηλέφωνα πήραν οι εφοπλιστές στους υπουργούς αλλά και στους βουλευτές της τρικομματικής κυβέρνησης , μέχρι το παρα πέντε, ώστε να μην πέρασει η ετήσια εισφορά επι της αξίας του εισαγόμενου συναλλάγματος των επιχειρήσεων τους.

Όλο και όλο το μέτρο αφορούσε μόνο τα έτη 2012-2015, με χαμηλό κλιμακωτό συντελεστή 6%, 8%, 10% και σε 3 δόσεις.

Αλλά γιατί να πληρώσεις λίγα και με δόσεις, όταν μπορείς να πληρώσεις , εφάπαξ τίποτα!

Σύμφωνα με το αιτιολογικό του συγκεκριμένου άρθρου, "η εισφορά επιβάλλεται επί των ποσών του ετήσιου εισαγόμενου συναλλάγματος της τετραετίας 2012 - 2015 και υπολογίζεται κλιμακωτά με διαφορετικούς συντελεστές. Προβλέπεται για λόγους ίσης φορολογικής μεταχείρισης και για την συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας στην κατανομή των φορολογικών βαρών".

Η εισφορά αυτή όμως αποσύρθηκε. Ο υπουργός μας, Κωστής Μουσουρούλης τάχθηκε στο πλευρό των εφοπλιστών και τους διαβεβαίιωνε, μεχρι το τέλος οτι θα κάνει ότι είναι δυνατόν "δια την υπόθεση τους".

Σύμφωνα μάλιστα με ρεπορτάζ του Γιώργου Διονυσόπουλου, ο ηρωικός υπουργός, είπε σε εκπρόσωπο ναυτιλιακής ένωσης, οτι θα φτάσει μέχρι παραίτησης, εαν περάσει η εισφορά των εφοπλιστών.


Τελικά ο Μουσουρούλης και οι εφοπιστές κέρδισαν, τροποποιήθηκε η διάταξη και δεν πέρασε η εισφορά, η οποία να θυμίσουμε ότι αφορούσε τις ναυτιλιακές εταιρείες που διαχειρίζονται πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία και έχουν εγκαταστήσει γραφείο στην Ελλάδα και θα επιβάλλονταν μόνο σε εταιρείες με παραναυτιλιακές δραστηριοτήτες.

Κύριε Μουσουρούλη, αφού είστε τόσο αποτελεσματικός στο να κοβεται φόρους, δεν κάνετε και μια ...απόπειρα παραίτησης και για τους δικούς μας φόρους και τα χαράτσια;


Διαβάστε παρακάτω το "αιμοσταγές" φορολογικό άρθρο, που θα κατέστρεφε τον μεγαλύτερο, αφορολόγητο, εμπορικό στόλο του κόσμου.

Για γέλια και για κλάματα...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 45

Εισφορά σε εταιρίες του άρθρου 25 του ν.27/1975 (Α'77)

1. Στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμενα αποκλειστικά με την εκμετάλλευση, ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες επιβάλλεται ετήσια εισφορά για τέσσερα (4) έτη επί του συνολικού ετήσιου ποσού εισαγόμενου συναλλάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.27/1975 (ΦΕΚ Α'77), η οποία υπολογίζεται με την παρακάτω κλίμακα:
Κλιμάκια υπολογισμού της εισφοράς
Κλιμάκιο ετήσιου συνολικού εισαγόμενου συναλλάγματος (σε δολλάρια)
Συντελεστής %
Φόρος κλιμακίου
Σύνολο  εισαγόμενου συναλλάγματος (σε δολλάρια ΗΠΑ)
Σύνολο φόρου (σε δολλάρια ΗΠΑ)

200000
10
20000
200000
20000
200000
8
16000
400000
36000
Υπερβάλλον
6

      

Η παραπάνω εισφορά αφορά τα ετήσια ποσά εισαγόμενου συναλλάγματος της τετραετίας  2012-2015.
Στην περίπτωση που το συνολικό ετήσιο εισαγόμενο συνάλλαγμα μιας επιχείρησης είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο των 50.000 δολλαρίων Η.Π.Α., η εισφορά θα πρέπει να υπολογιστεί για 50.000 δολλάρια Η.Π.Α..

2.    Οι παραπάνω υπόχρεοι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους υποβάλλουν ειδική δήλωση υπολογισμού της εισφοράς επί του εισαγόμενου συναλλάγματος του προηγούμενου έτους με την οποία συνυποβάλλονται επικυρωμένα αντίγραφα των βεβαιώσεων εισαγωγής συναλλάγματος καθώς και η σχετική υπεύθυνη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) για την φορολογία αυτής. Η εισφορά του παρόντος άρθρου βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. με βάση την δήλωση. Για τον υπολογισμό της εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στον υπόχρεο.
Για την καταβολή του φόρου ευθύνονται αλληλέγγυα και αδιαίρετα, βάσει του τίτλου που έχει αποκτηθεί έστω για έναν από τους υπόχρεους, ο οποίος ισχύει και ως προς τους άλλους υπόχρεους για την λήψη των αναγκαίων μέτρων για την είσπραξη του φόρου: Οι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά οι εκπρόσωποι των κάθε είδους επιχειρήσεων ή εταιρειών, οι οποίες εκμεταλλεύονται πλοία, ο καθένας χωριστά για ολόκληρο το ποσό του φόρου.

3.    Ο φόρος υπολογίζεται σε δολλάρια Η.Π.Α. και καταβάλλεται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στους μήνες Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του έτους υποβολής της δήλωσης σε ευρώ με βάση την επίσημη ισοτιμία μεταξύ των νομισμάτων αυτών κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση παράλειψης επίδοσης από τον υπόχρεο της δήλωσης που προβλέπεται από τον νόμο ή υποβολής από αυτόν εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης
επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2523/1997 όπως ισχύουν.

4.    Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία για την ποβολή της εισφοράς, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.Αιτιολογική
Με το Κεφάλαιο ΙΑ' εισάγονται φορολογικές διατάξεις.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις  του άρθρου 45 θεσπίζεται ετήσια εισφορά για τα έτη 2012-2015 στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων εγκατεστημένα στην Ελλάδα και τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά με την εκμετάλλευση, ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω
αναφερόμενες δραστηριότητες .Η εισφορά επιβάλλεται επί των ποσών του ετήσιου εισαγόμενου συναλλάγματος της τετραετίας 2012 - 2015 και υπολογίζεται κλιμακωτά με διαφορετικούς συντελεστές. Προβλέπεται για λόγους ίσης φορολογικής μεταχείρισης και για την συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας στην κατανομή των φορολογικών βαρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.